Tuščias
Grįžti į paiešką
Grįžti į paiešką

Pirkimo - pardavimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas (Sutartis), kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.padanguparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas www.padanguparduotuve.lt tinklalapyje. Pirkėjui perkant parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkti www.padanguparduotuve.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; elektroninio pašto adresas, kiti pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra įvedama internetinėje parduotuvėje www.padanguparduotuve.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Pirkėjas, norėdamas pirkti prekes www.padanguparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje, prieš tai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
2.3. Pirkėjas, pildydamas www.padanguparduotuve.lt Prekių krepšelio informaciją parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo įvestųjų duomenų.
2.4. www.padanguparduotuve.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjo asmeninių duomenų apsaugai.
 

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes, suformavęs prekių krepšelį ir nurodęs reikalingą informaciją pasirinktoms prekėms pristatyti paspaudžia nuorodą „Tvirtinti užsakymą“, o Pardavėjas, patikrinęs ar nepasikeitė prekės kaina bei likutis ir prekės gamintojo ar tiekėjo kaina bei likutis, raštu patvirtina užsakymą.
 

IV. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.padanguparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.padanguparduotuve.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie atsisakymą Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę bei užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto gavimo dienos. Atsisakydamas prekių Pirkėjas atgauna sumokėtą sumą už prekes bei jų pristatymo Pirkėjui išlaidas (jei tokios buvo). Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2014-07-22 Vyriausybės nutarime Nr. 738 bei Civiliniu kodeksu (tame tarpe ir 6.228 straipsnio nuostatomis).
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ar montuojama ir nebuvo pažeistas įpakavimas, išskyrus tiek, kiek tai buvo būtina norint apžiūrėti gautą prekę.

 

V. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo įvestų duomenų.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, naujus duomenis jis privalo nedelsiant perduoti Pardavėjui išsiųsdamas elektroninį laišką į [email protected].
5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.padanguparduotuve.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VI. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.padanguparduotuve.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.padanguparduotuve.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar jų dalį.
6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, raštu gavęs informaciją apie užsakymo patvirtinimą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu užsakymo metu ar po jo atlikimo pasikeitė prekės gamintojo ar tiekėjo nustatyta kaina ar turimas likutis, o pirkėjas atsisako pirkti prekę už kitą kainą, ar įsigyti kitą pasiūlytą prekę.
 

VII. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.padanguparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes.
 

VIII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, elektroniniu paštu gavęs patvirtinimą, kad jo pasirinkta prekė rezervuota ir gavęs išankstinę sąskaitą, naudodamasis savo elektroninės bankininkystės sistema ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į vieną iš www.padanguparduotuve.lt banko sąskaitų;
8.2.2. apmokėjimas naudojantis viena iš lizingo paslaugas teikiančių bendrovių sistema;
8.2.3. apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu arba "PadanguParduotuve.lt" biuruose.
8.2.4. pardavėjas pasilieka teisę paprašyti dalinio ar pilno apmokėjimo už prekes pagal avansinę sąskaitą toms prekėms, kurios prekių užsakymo dieną yra ne Lietuvos sandėliuose;
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną. Tik gavus apmokėjimą už prekes arba gavus lizingo bendrovių patvirtinimą laikoma, kad sutartis su Pirkėju sudaryta ir pradedamas formuoti prekių siuntinys bei pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 

IX. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes, esančias Lietuvos sandėliuose, pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie apmokėjimą dienos (jei patvirtinimas buvo gautas iki 14 valandos) ar ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas (jei patvirtinimas buvo gautas po 14 valandos) Lietuvos Respublikoje teritorijoje. Prekių, esančių ne Lietuvos sandėliuose, preliminarus pristatymo terminas nurodomos prie konkrečių prekių www.padanguparduotuve.lt. Prekių pristatymo terminas į užsienio šalis su Pirkėju derinamas individualiai.
9.2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei Pirkėjas nesutinka papldomai laukti, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 4 dalimi, jis turi teisę vienašališkai nutraukti sutarį ir kiek įmanoma greičiau atgauti sumokėtus pinigus.
9.3. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikoje yra nemokamas, jei perkamų prekių suma viršija 200,- (du šimtus eurų 00 ct), įskaitant visas nuolaidas. Jei perkamų prekių suma nesiekia 200,- , prekių pristatymo kaina yra 8,- (aštuoni eurai 00 ct). Prekių pristatymo kaina į užsienio šalis su Pirkėju derinama individualiai.
9.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti visą reikalingą informaciją pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
9.5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius Prekių perdavimo akte arba važtaraštyje laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui.
9.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.7. Prekės, užsakytos www.padanguparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje, į Pirkėjo nurodytą vietą gali būti pristatytos naudojantis siuntų tarnybų paslaugomis.
9.8. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu:
9.9.1. jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, ji nebuvo pristatyta;
9.9.2. jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
9.9.3. jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės. Pirkėjas gali pareikšti pretenziją dėl asortimento neatitikimo vadovaudamasis Civiliniu kodeksu (tame tarpe ir 6.331-6.332 straipsniuose nustatyta tvarke) per protingą terminą. Tuo tarpu pretenziją dėl prekės kokybės vartotojas gali pareikšti vadovaujantis Civilinio kodekso 6.335, 6.338, 6.363 straipsnių nuostatomis per 2 metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos.
9.10. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
9.11. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
9.12. Pirkėjas turi galimybę prekes atsiimti pas artimiausią www.padanguparduotuve.lt Montavimo partnerį, vadovaujantis šiomis sąlygomis:
  • šis pristatymo būdas papildomai neapmokestinamas, jam taikomos įprastos pristatymo sąlygos, kainos ir terminai;
  • montavimo partnerių sąrašą galima rasti www.padanguparduotuve.lt skiltyje „Montavimo partneriai“;
  • Pirkėjas, pasinaudojęs šiuo pristatymo būdu, įsipareigoja padangas ar ratlankius montuotis būtent pas tą Montavimo partnerį, kuris perduoda prekes Pirkėjui. Jei Pirkėjas prekių čia nesimontuoja, jis yra papildomai apmokestinamas 10,- (dešimt eurų 00 ct) už prekių priėmimą, saugojimą ir perdavimą;
  • Pirkėjas, priėmęs prekes iš Montavimo partnerio, privalo pasirašyti Prekių perdavimo aktą;
  • Pirkėjas, iš Pardavėjo gavęs reikiamus Montavimo partnerio kontaktus, pats susiderina tikslų montavimo laiką ir sąlygas su Montavimo partneriu. Montavimo partneris Pirkėjo prekes nemokamai įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip tris (tris) darbo dienas. Kiekviena papildoma diena Pirkėjui kainuoja 3,- € (trys eurai 00 ct);
  • montavimo paslaugų kainą nustato Montavimo partneris, kurią apmoka Pirkėjas.
  • Pardavėjas neatsako už tuos prekių perdavimo Pirkėjui pažeidimus, kurie atsiranda dėl Montavimo partnerio kaltės.

 

X. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas naujoms nerestauruotoms padangoms, ratlankiams bei kitoms prekėms taiko 2 (dvejų) metų garantiją. Garantiniai terminai kitoms prekėms nurodyti prie konkrečių prekių. Garantija suteikiama dėl gamyklinio broko pagal atskirus kiekvieno gamintojo kokybės kriterijus. Garantija įsigalioja nuo prekių gavimo datos. Už netinkamos kokybės prekes Pirkėjui pinigai už prekes ir jų pristatymą yra grąžinami ne ilgiau nei per 14 dienų.
10.2. Kiekvienos www.padanguparduotuve.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.3. Pardavėjas informuoja, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekių nuotraukos yra bendrinės ir skirtos atpažinti konkrečių prekių modelį, todėl nuotraukose gali būti atvaizduoti to paties modelio, tačiau kitų išmatavimų prekės. Dėl vaizduoklio ypatybių galimi minimalūs prekių nuotraukų neatikimai, tačiau prekės savo spalva, forma ir kitais parametrai atitinka realius prekių modelius, spalvas, formas.
10.4. Į skelbiamos prekės kainą įeina tik pati prekė. Jei nuotraukoje kartu su padanga pavaizduotas ir ratlankis, jis į prekės kainą nėra įtrauktas ir parduodamas nebus. Visų prekių kainos parduotuvėje yra pateiktos už 1 prekės vienetą, nepaisant jog nuotraukoje gali būti atvaizduoti keli prekės vienetai.
10.5. Pardavėjo pateikiami prekių parinkimo pagal automobilio modelį moduliai yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu nelaikomi kaip rekomendaciniai. Pirkėjui yra žinoma, jog tik transporto priemonės gamintojas gali nurodyti konkrečius rekomendacinius techninius parametrus padangoms, ratlankiams ir kitoms prekėms, o šia tikslia rekomendacine informacija Pardavėjas nedisponuoja.
 

XI. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2014-07-22 Vyriausybės nutarime Nr. 738 bei Civiliniu kodeksu.
11.2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra gamyklinis prekės brokas, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Prekių montavimo ir su eksploatavimu susijusios išlaidos nėra kompensuojamos. Nekokybiškų prekių grąžinimo tvarka yra nustatyta www.padanguparduotuve.lt skiltyje "Garantijos įvertinimo sąlygos" (šių Taisyklių priedas Nr.1)
11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2014-07-22 Vyriausybės nutarime Nr. 738 bei Civiliniu kodeksu. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
11.4. Grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti nemontuota ir nenaudota;
11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
11.4.4. prekė neprarado prekinės išvaizdos. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.
11.5. Norėdamas aukščiau nurodytais atvejais grąžinti kokybišką prekę Pardavėjui, Pirkėjas privalo prieš tai informuoti Pardavėją išsiųsdamas jam laišką www.padanguparduotuve.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
11.6. Tais atvejais, kai tinkamos kokybės prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą arba, priešingu atveju, skirtumas Pirkėjui grąžinamas. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo ar Pirkėjo banko sąskaitą.
11.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, įskaitant kainą už pristatymą, bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodyta banko sąskaitą.

XII. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Prekių krepšelio formos pildyme pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo įvestų duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.padanguparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pirkėjo elektroninio pašto ar naudodamasis Pirkėjo telefonu, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

XIII. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Prekių krepšelio formos pildyme pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
13.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.
 

XIV. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Pardavėjo buveinės vietą. Vartotojai visada gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą (VVTAT). Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/
 
 

Priedas Nr.1 prie Pirkimo - pardavimo taisyklių

GARANTIJOS ĮVERTINIMO SĄLYGOS

 

Pardavėjas – R.Šeškevičiaus įmonės „PROTERA“ atstovas

Pirkėjas – klientas, įsigijęs prekes iš www.padanguparduotuve.lt internetu arba fizinėse parduotuvėse

 

1. Pardavėjo taikomas garantinis laikotarpis:

1.1. visoms naujoms parduodamoms padangoms, ratlankiams ir kitoms prekėms suteikiama dvejų metų gamyklinio broko garantija.

1.2. atskiri padangų, ratlankių bei akumuliatorių gamintojai gali suteikti ir ilgesnį garantinį laikotarpį, apie tai informuojama prekės aprašyme.

1.3. restauruotoms padangoms, dėl jų atnaujinimo specifikos, garantija suteikiama tik pirmajam balansavimui.

1.4. Padangų ir ratlankių ridai garantija nesuteikiama.

2. Garantija Pirkėjui įsigalioja prekių gavimo dieną.

3. Priimdamas prekes pirkėjas turi įsitikinti jų atitikimu užsakytoms prekėms bei vizualiai įvertinti prekių būklę: ar nepažeistos pakuotės, ar prekės nenaudotos, ar nėra netinkamo transportavimo / sandėliavimo požymių ir pan. Pastebėjus neatitikimus, būtina nepriimti prekių ir informuoti Pardavėją. Tokių prekių naudojimas / montavimas neleidžiamas.

4. Prekių kokybė yra vertinama pagal atskirus kiekvieno gamintojo kokybės kriterijus bei terminus, nepažeidžiant Civilinio kodekso nuostatų.

5. Garantija prekėms netaikoma:

5.1. mechaninio, cheminio ar terminio pažeidimo atveju.

5.2. naudojant padangas su netinkamo dydžio ar pločio ratlankiais.

5.3. pasirinkus kitokių techninių parametrų prekes nei rekomenduoja automobilio gamintojas.

5.4. eksploatavus prekes esant netvarkingai automobilio techninei būklei.

5.5. jei patikrai pristatytos nuo ratlankio numontuotos padangos ar ratlankiai be padangų.

5.6. dėl sandėliavimo ar transportavimo metu atsiradusių pažeidimų.

5.7. sumontavus padangas ant netvarkingų / deformuotų / nešvarių ratlankių.

5.8. dėl blogo padangų ar ratlankių sumontavimo pažeidžiant jų geometrinę padėtį.

5.9. jei padangos buvo naudojamos su netinkamu oro slėgiu jose.

5.10. nesilaikius techninių apkrovos ir greičio ribojimų.

5.11. jei padangos nebuvo reguliariai balansuojamos.

6. Gamyklinio broko įvertinimas:

6.1. Pirkėjas, manantis, jog prekės yra gamykliškai brokuotos, prekes turi pristatyti Pardavėjo adresu. Perdavimo metu Pirkėjas yra supažindinamas su šiomis Sąlygomis bei surašomas prekių perdavimo aktas dėl gamyklinio broko patikros. Pirkėjo patirtos prekių montavimo ir su eksploatavimu susijusios išlaidos nėra kompensuojamos, pakaitinės prekės nėra išduodamos. Nebrokuotų, tačiau naudotų / montuotų prekių grąžinimas nepriimamas.

6.2. Jei yra akivaizdžių požymių, Pardavėjas iš karto nustato galimą gamyklinio broko atvejį arba, jei akivaizdu, nustato punkte Nr.5 išvardintų atvejų egzistavimą ir apie tai informuoja Pirkėją.

6.3. Jei gamyklinio broko požymiai ar punkte Nr.5 išvardinti atvejai nėra matomi pirminės apžiūros metu, Pardavėjas nedelsiant kreipiasi į gamintojo atstovą. Pardavėjas, gamintojo atstovo prašomas, prekes išsiunčia reikalaujamu adresu arba vykdo kitus gamintojo nurodymus. Pirkėjas yra informuojamas apie preliminarų ekspertizės terminą.

6.4. Gamintojo atstovui nustačius gamyklinio broko atvejį, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas ir jam grąžinami pinigai už brokuotų prekių kiekį arba pasiūloma brokuotas prekes pakeisti naujomis.

6.5. Gamintojo atstovui nustačius egzistuojant bent vieną punkte Nr.5 išvardintą atvejį ir patvirtinus, kad dėl šios priežasties yra netaikoma gamyklinio broko garantija arba nustačius, jog prekės yra kokybiškos ir tinkamos eksploatuoti, Pirkėjas apmoka gamyklinio broko patikros išlaidas pagal gamintojo atstovo pateiktą sąskaitą.

6.6. Pirkėjas, nesutikdamas su gamintojo gamyklinio broko įvertinimu, dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į atestuotus nepriklausomus ekspertus arba į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo Pirkėjas taip pat gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į teismą.

 

 


PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS GAMYKLINIO BROKO NUSTATYMUI

 

Pardavėjas – R.Šeškevičiaus įmonės „PROTERA“ atstovas

Pirkėjas – ______________________________________________________________________________________

 

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2012.08.03 R.Šeškevičiaus įmonės „PROTERA“ patvirtintomis „Garantijos įvertinimo sąlygomis“.

Perduodamos prekės, įsigijimo dokumentai:

_______________________________________________________________________________________________

Galimi prekių defektai:

_______________________________________________________________________________________________

Pirminės apžiūros metu matomi šie galimi gamyklinio broko ar netinkamo eskploatavimo požymiai:

_______________________________________________________________________________________________

 

Pardavėjo atstovas : _______________________________________________________________________________

Pirkėjo atstovas: __________________________________________________________________________________

Grįžti į paiešką

+370 614 82222 a

Jūsų pranešimas išsiųstas. Pasitikrinkite, ar tikrai gerai nurodėte savo kontaktinius duomenis.

Klausk specialisto